Unser Schauenberg


Wer kennt net ām Vogesarānd

Da Wāhlfāhrtsort, gebettet en ra Felsawānd
Umgah met Wald, a wohri Fārwabrācht
G'stetzt met ra stārka Mûr vu d'r Abschluss mācht
Us witter Ferna sahn er dia Kāppal, em wissa G'wānd
A blaui-grian Glockatermla schauit oi ens Lānd
S'Alter han em gah dia Fārwa hett
As esch kei Zwiefel, s'esch d'Arwet vu m'a Kupferschmett
Un nun ehr liavi Pelger, wia heisst dāss Meisterwark
Ech nenn 's aifāch unser Schauenbarg
Vor viela Johra wia uns G'schechta lehrt
Han uns'ri Vorfāhra da Ort scho g'ehrt
Gānz em Anfāng het m'a da Barg āls ĢHohbourgģ kennt
Speter het m'a n'a ĢSchowenbergģ g'nennt
1400 het a Einsiedier nāmen's ĢUldarikusģ sech dert āasasig g'mācht
Glich druf d'erscht Kāppal boja, schwar het er g'schāfft
Anno Ģ1483ģ esch d'r Muatter Gottes erkennt wura dia Kāppal
Dia Nochrecht het sech verbreitet en d'r Umgawung gānz schnall
Pelger senn kumma sogār us 'm Nochberslānd
Vu Hessen, dert har, oi unser Knādabeld stāmmt
Liawi Laaser, wenn eich dia G'schecht entresiart
Wās en da folgenda Ģ500ģ Johr esch pāssiart
A geduliga Mann d'r Herr Keller het met Frait
Alli Ereignissa en dam Biachla i getrait
Em derfa mer merci saga fer dās entresānta Wark
Er het's g'mācht us liab zu uns'rem Schauenbarg

Nun mecht ech plauidra ehr guati Litt
N'a bessel üs uns 'rer Zit
Verzehl 's d 'r Jugend, maint si, s'esch net wohr
Un doch s'esch pāssiart vor knāpp fufzig Johr
Wenn ām Morga ām femfa d'Natur erwācht
D'r erschta Sunnastrāhl d'r entgega lācht
Vum Kerchturm hersch scho d'r Glockaglāng
Usem Bett, Jung, zieh dech an
Un scho senn mer mārschiart wia uns 'ri Ahna
D'r Roosakrānz batta, voruss Kritz un Fāhna
So zwātz 'la mer dur Rawa un Wāld
Am Teufelstei han mer g'mācht a Halt
Mer müan doch ālli a bessel verschāppa
Um d'schwerscht Etāppa noch zu pācka
Awer bol druff lānda mer, s'Harz klopft wia a Uhrawark
Drowa uf uns'rem Schauenbarg

Manchi Johra senn sitter entschwunda
Emmer neja Pelger han der Wag zu dam Wāhlfāhrtsort g'funda
Salbstverstandlig s 'het allés g'schāngschiart
Si kumma nemm uf Schustersrāppa, meischt motorisiart
Nur eins esch glich geblewa, er kenna schoja
Kummer un Sorga wu m'r d'r Muatter Gottes ā vertroja
Wās uns s'schecksāal oi māg b 'schaara, manchmol schehn, manchmol ārg
Zuaflucht fensch du emmer uf uns'rem Schauenbarg

Jetz erlauiwa mer noch a Wort ewer d'Rénovation z'berechta
Ech fāss mech kurz, as gab a zua lānga G'schechta
Schprechwort sait: wenn net üsbessert wurd em Hüss
Luagsch bol zu da Lécher nüss
Da Fāll hetta mer erlabt uf em Schauenbarg
Wara d 'Pfāffenheimer Berger net an 's Wark
Met uns'rem Herr Pfārr, als Triebfader, a unermiadliga Mann
Geht d'Arwetguat un rāsch vorān

Was do net allés sech g'andert het, Kāppal, s'Pelgerhüss, wunderbār g'mācht
Dallage henta. Dallage vorna, ewerāll wurd g'schāfft
A mol han mer g'maint jetz esch rüaj, wan uns uf d'Loorbeera setza
0 weh.! A Mür esch zamma g'rumpelt, dia het uns wohi mâcha d'schwetza
Doch glich druff, a Equipe steht, Beckel un Schuffel en d'r Hānd
Um uf z'ruma, Grund un Stei vu d'r ālta Wānd
A guati Firma het's d'r no ewernumma
Un so het unser Schauenbarg, a neja Mûr bekumma

Doch der Gepfel vu dam All, esch g'seh d'r Changement vu Schîra un Stāll
Denn do drüss het's gah a brāchtiga Pelgersāal
Wu jetz do steht schehn g'schtrecha, so stolz
Met sina Fanschter un Deera üs Eichaholz
Allés het klāppt wāhrhāftig a Trauim
Fer dās mųan mer oi merci saga em Architekt d'r Herr Schellenbaum
Merci noch a mol en alla wu met g'holfa han, tātkrāftig un stārk
As esch, un blibt, Ģunser Schauenbargģ.

                                              Bernard ZINK
          Président de l'Association ĢLe SCHAUENBERGģ

" Le Schauenberg"
              Lundi de Pentecôte 1983

" Depuis un temps qui passe la mémoire des hommes,
il a plu ā Dieu de manifester en cet endroit  par des
prodiges sa gloire et l'honneur de la Mčre de l'Homme-Dieu."

             Steffan, avocat 1784

Dessin de réalisé par M. Jean Schellenbaum